Algemene gebruiksvoorwaarden

Versie van 12/12/2017

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden bevatten: (i) juridische informatie in verband met het bezoek aan en het gebruik van de website die bij artikel 1 van voorliggende gebruiksvoorwaarden beoogd wordt; (ii) een verklaring met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten; en (iii) een verwijzing naar de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

De Gebruikers worden verzocht om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, alvorens verder te gaan en de website te bezoeken, waarvan hieronder sprake is. De voortzetting van het bezoek aan de website of het gebruik ervan, op eender welke manier, houdt onvermijdelijk de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden in.

 

1. Definities en toepassingsgebied

 

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel een juridisch kader te verschaffen door de rechten en verplichtingen van de partijen vast te leggen, alsook de modaliteiten in verband met het gebruik van de website en de terbeschikkingstelling door de Dienstverlener van de diensten die op de website aangeboden worden. De Dienstverlener waarvan sprake is de starters-bvba FONTAINE DE MOTS (en later FONTAINE DE MOTS bvba, eenmaal de vennootschap tot een volwaardige bvba uitgegroeid zal zijn), hierna de ‘Dienstverlener‘ genoemd, met maatschappelijke zetel te 4317 Faimes (BELGIË), rue de Huy 271, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0641.942.436.

 

De term ‘Gebruiker‘ verwijst naar eender welke gebruiker, d.w.z. eender welke natuurlijke of rechtspersoon die de website van de Dienstverlener raadpleegt, bestanden laadt, deze gebruikt, zich registreert via eender welk op FONTAINE DE MOTS beschikbaar formulier, zich abonneert of een contract sluit met de Dienstverlener.

 

De Dienstverlener en de Gebruiker worden hierna de ‘Partijen‘ (of individueel ‘Partij‘) genoemd.

 

De ‘website‘ of ‘FONTAINE DE MOTS‘ verwijst naar de webpagina’s die zich op het adres www.fontainedemots.com bevinden.

 

Voorliggende gebruiksvoorwaarden beschrijven de geldende voorwaarden voor wie zich toegang verschaft tot de website en de diensten die de Dienstverlener aanbiedt. Deze voorwaarden zijn in het algemeen van toepassing op elke informatieraadpleging, elke bestelling, elk abonnement en elk contract dat de Partijen verbindt. Bovendien sluiten de huidige algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze deze, zodra hun voorwerp vergelijkbaar is.

 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de huidige algemene gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Zulke wijzigingen zullen meteen van kracht worden voor elk gebruik en/of elke raadpleging van de website.

 

De aanvullende regels en richtlijnen en met name de verklaring in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen geacht worden integraal deel uit te maken van onderhavige algemene voorwaarden. Aan de Gebruiker wordt bijgevolg de raad gegeven om er regelmatig de meest recente versie van de huidige voorwaarden op na te slaan, die permanent geraadpleegd kan worden op de website.

 

2. Gebruik van de website en de inhoud ervan

 

De Gebruiker stemt er bij zijn bezoek aan de website mee in dat hij er op eigen risico gebruik van maakt. Alle informatie op de website wordt ‘als zodanig‘ ter beschikking gesteld, waarbij de Dienstverlener geen enkele garantie biedt met betrekking tot de realiteit of actualiteit van de gegevens in kwestie. De Dienstverlener getroost zich weliswaar redelijke inspanningen om correcte en actuele informatie op de website te plaatsen, maar geeft ter zake geen enkele waarborg.

 

De Dienstverlener kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een eventueel nadeel dat de Gebruiker zou lijden als gevolg van foutieve, ontbrekende, onjuiste of onduidelijke informatie die hij op de website zou aantreffen.

 

Wat de toegang van de Gebruiker tot de website en de inhoud ervan betreft, verbindt deze zich er uitdrukkelijk toe om op geen enkele manier en met geen enkel technisch hulpmiddel:

a) zich toegang trachten te verschaffen tot de delen van de website die niet publiekelijk online geplaatst werden;

b) eender welke daad te stellen die, op eender welk moment, de goede werking van de website op welke manier dan ook in het gedrang zou kunnen brengen;

c) eender welk (automatisch) systeem te gebruiken, zoals – zonder dat deze lijst beperkend bedoeld is – ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’ enz. met als doel het volgende te creëren: (1) ‘Denial of Service’-aanvallen (waaronder netwerk-DoS, applicatie-DoS, netwerk-DDoS, inclusief DrDOS en applicatie-DDoS); (2) berichten waarmee vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames aan wedstrijden, stemmingen of eender welke interactie met een andere gebruiker van de website beïnvloed kunnen worden, zelfs wanneer de Gebruiker op een op de website geformuleerd verzoek reageert;

d) inhoud weer te geven, te laden, te versturen, per e-mail of op een andere manier te verzenden, die illegaal, schadelijk of bedreigend zou zijn, die als pesterijen ervaren zou worden of die als misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor iemands privéleven, haatdragend, racistisch of op een andere manier afkeurenswaardig beschouwd zou worden;

e) eender welke inhoud te raadplegen, weer te geven, te laden, te versturen of te verzenden, die zou indruisen tegen de geldende internationale, Europese, nationale en regionale wetten;

f) andere gebruikers trachten te misleiden door misbruik te maken van de naam of firmanaam van derden;

g) inhoud te laden, weer te geven, te versturen of per e-mail of op een andere manier te verzenden, die in strijd zou zijn met octrooien, gedeponeerde handelsmerken, fabrieksgeheimen, intellectuele-eigendomsrechten of andere aan derden toebehorende eigendomsrechten;

h) inhoud te laden, weer te geven, per e-mail of op een andere manier te verzenden, die computervirussen of een andere code, map of programma bevat, bedoeld om de werking van software of van een computer, dienst, server, netwerk of telecommunicatiehulpmiddel te onderbreken, te vernietigen, te belemmeren, te storen of te beperken, zonder dat deze opsomming daarom beperkend bedoeld is;

i) eender welke daad te stellen die het vermogen van andere gebruikers om zich toegang te verschaffen tot de website, zou belemmeren;

j) te weigeren zich te schikken naar de vooropgestelde voorwaarden, procedures, algemene regels of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken waarmee de website verbonden is.

 

Door zich toegang te verschaffen tot de website kan de Gebruiker gevraagd worden om bepaalde informatie aan de Dienstverlener te bezorgen. Door dit te doen, stemt de Gebruiker in met het laden van informatie of het verzamelen van gegevens die hem aanbelangen naar aanleiding van het gebruik van de website. Dit gebruik is geheel op risico en eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

 

In het kader van de wetgeving die de Dienstverlener met de Gebruiker verbindt, kan deze laatste zich genoodzaakt zien om zich te registreren of aan te sluiten. In dat geval verbindt de Gebruiker zich er op het moment van zijn registratie toe om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken en voor de regelmatige bijwerking ervan te zullen instaan.

 

3. Licentie

 

De Gebruiker krijgt alleen het recht toegewezen om de website en de inhoud ervan voor persoonlijk gebruik te raadplegen. In die optiek geniet de Gebruiker een persoonlijke gebruikslicentie voor de website en de inhoud ervan, die onvervreemdbaar en onoverdraagbaar is en die zich uitsluitend beperkt tot het gebruik waarvoor de licentie in kwestie hem ter beschikking wordt gesteld, d.w.z. een niet-collectief en niet-exclusief recht op het gebruik van de online teksten en een reproductierecht voor opslag voor weergave op monopostscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de Gebruiker tot de website.

 

Bovendien is het voor de Gebruiker ten stelligste verboden om het volgende te doen, waarvoor hij evenmin anderen de toelating kan geven:

a) het wijzigen, reproduceren, kopiëren, overnemen of verspreiden van de hele website of de inhoud ervan, of eender welk deel hiervan;

b) het creëren van afgeleide werken op basis van alle of een deel van de elementen op de website;

c) het reverse-engineeren of disassembleren of het op een andere manier trachten te achterhalen van de broncode van de hele website of een deel ervan;

d) het in sublicentie geven of het op eender welke manier overdragen van om het even welk recht dat verband houdt met de website en/of de inhoud ervan.

 

4. Intellectuele en industriële eigendom

 

Het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de afbeeldingen, de foto’s, de informatie, de informatie-elementen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de programma’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de databanken, de muziek en alle andere elementen van de site alsook, over het algemeen, de inhoud en de structuur van de website behoren toe aan en zijn en blijven exclusief eigendom van de Dienstverlener. Ze worden beschermd door diverse intellectuele- en/of industriële-eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de maker van de databank enz.). Iets wat de Gebruiker ook erkent en aanvaardt.

 

Door op de website te navigeren of door de website te raadplegen, door zich in te schrijven, door bestanden te laden of door op eender welke manier gebruik te maken van de inhoud van de website, wordt de Gebruiker in geen geval houder van eender welke van de hierboven beoogde of hiermee gelijkgestelde rechten.

 

De Dienstverlener garandeert dat de elementen die zich op de website bevinden en die louter op gezag van de Dienstverlener ter beschikking gesteld worden, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet onwettig zijn.

 

De opslag van eender welke informatie en/of eender welk element van de website in een (elektronische) databank is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van informatie door de browser.

 

Door bepaalde gegevens of teksten op de website te plaatsen, geeft de Gebruiker de Dienstverlener automatisch en gratis de exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken en dat zowel op de website als op een of meerdere, andere elektronische platformen van de Dienstverlener.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

 

De raadpleging en het gebruik van de website alsook het laden van bestanden van om het even welke aard en met eender welke technische middelen gebeuren steeds onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker, ook ten overstaan van derden.

 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de eventuele schade die er aan zijn computer veroorzaakt zou worden of voor het eventuele verlies van gegevens dat hij zou lijden als gevolg van het laden van informatie.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de website op een redelijke en wettelijke manier te gebruiken, die strookt met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Verder verbindt hij zich er eveneens toe om de website niet op een manier te gebruiken die de Dienstverlener of eender welke derde schade zou berokkenen.

 

5.2. Aansprakelijkheid van de Dienstverlener

 

De advertenties die op de website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derden. De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden in het kader van deze advertenties aangeboden goederen en/of diensten.

 

6. Werking

 

In de mate van het mogelijke tracht de Dienstverlener de website ter beschikking te stellen en deze onafgebroken toegankelijk te maken. Verder tracht hij ook de ongemakken te beperken, die veroorzaakt zouden worden door eventuele technische fouten. De Dienstverlener kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van slechte of ongeoorloofde technische tussenkomsten die de website met name met virussen zouden besmetten.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken teneinde de eventuele technische of operationele storingen te verhelpen of om over het algemeen over te gaan tot een wijziging van de website of een update die of een technisch onderhoud dat nodig geworden zou zijn of simpelweg als nuttig beschouwd zou worden.

 

7. Slotbepalingen

 

7.1. vermacht

 

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen, wanneer deze niet-nakoming voortvloeit uit een geval van overmacht of toeval.

 

Met name de volgende gebeurtenissen zullen in die opties als gevallen van overmacht of toeval beschouwd worden: (1) het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de Dienstverlener of zijn databank, wanneer de ene of de andere gebeurtenis hem redelijkerwijs niet rechtstreeks toegerekend kan worden en er niet aangetoond werd dat de Dienstverlener naliet om redelijke maatregelen te treffen waarmee deze of gene gebeurtenis voorkomen had kunnen worden; (2) aardbevingen; (3) branden; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of daden van terrorisme; (7) stakingen, aangekondigd of niet; (8) lock-outs; (9) blokkades; (10) opstanden en rellen; (11) een onderbreking in de energietoevoer (bv. van elektriciteit); (12) een storing van het internet of van het gegevensopslagsysteem; (13) een storing van het telecommunicatienetwerk; (14) verlies van de verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waar de Dienstverlener van afhangt; (15) een feit of beslissing van een derde, wanneer deze beslissing invloed heeft op de goede werking van het huidige contract; of (16) eender welke andere oorzaak waarover de Dienstverlener redelijkerwijs geen controle heeft.

 

7.2. Onwettelijkheid

 

De eventuele onwettelijkheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) zal geen enkele invloed hebben op de wettelijkheid van de overige artikels, paragrafen of bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, noch op de rest van dit artikel, deze paragraaf of deze bepaling, tenzij uit de tekst duidelijk iets anders zou blijken.

 

7.3. Titels

 

De titels die in deze algemene voorwaarden gebruikt worden, werden louter als referentie en voor het leescomfort toegevoegd. Ze beïnvloeden geenszins de betekenis en de reikwijdte van de bepalingen waarnaar ze verwijzen.

 

7.4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Elk eventueel geschil met betrekking tot de door de Dienstverlener verstrekte diensten, alsook elk eventueel geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de huidige algemene voorwaarden, zal onderworpen zijn aan het Belgische recht en zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener vallen.


Vertaling Frans > Nederlands: vertaalbureau Fontaine de Mots

Vertaling: Yves Van Krunkelsven
Revisie: Elke Nuytemans