Algemene verkoopvoorwaarden

Versie van 12/12/2017

1. Definities en toepassingsdomein

Deze algemene voorwaarden vormen de bindende overeenkomst tussen de partijen, namelijk de starters-bvba FONTAINE DE MOTS (en later FONTAINE DE MOTS bvba, zodra de vennootschap een volwaardige bvba geworden is), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue de Huy 271 in 4317 Faimes en die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0641.942.436 (hierna ‘de Vennootschap‘ genoemd) enerzijds, en de opdrachtgever anderzijds.

De ‘Opdrachtgever‘ is om het even welke natuurlijke of rechtspersoon die handelspraktijken verricht die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een of meer Diensten bestelt bij de Vennootschap.

De ‘Diensten‘ van de Vennootschap omvatten, zonder dat deze opsomming volledig is, vertaaldiensten, revisie doel- tegen brontaal, nalezen in één taal, ondertiteling, transcriptie, copywriting, lay-out enz.

De onderhavige algemene voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Door de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden, ziet de Opdrachtgever af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle bestellingen die later door de Opdrachtgever geplaatst worden.

 

2. Prijsofferte en tarieven

De Vennootschap verstrekt op verzoek gratis een prijsofferte voor elke Dienst. De offerte geldt slechts voor de op de offerte vermelde termijn. De Opdrachtgever bevestigt de bestelling van Diensten uitdrukkelijk aan de hand van om het even welk schriftelijk communicatiemiddel. Door dit te doen, bevestigt hij zijn verbintenis en de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden die hem samen met de offerte bezorgd worden.

De Vennootschap bepaalt de prijs van haar Diensten op basis van de oorspronkelijke aanvraag van de Opdrachtgever en van de documenten, bestanden en opslagmedia die hij aan de Vennootschap bezorgt.

Er wordt een hogere prijs toegepast wanneer de vastgelegde leveringstermijn avond-, nacht- of weekendwerk vereist. Er kunnen kosten aangerekend worden wanneer de Opdrachtgever de afgesproken leveringstermijn wijzigt. Een prijsverhoging wordt toegepast in geval van wijziging en/of verbetering van de originele lay-out van de tekst.

Een prijsverhoging wordt toegepast wanneer de brontekst op papier of in een niet-bewerkbaar formaat geleverd wordt. Voor elke afzonderlijke brontekst wordt een minimumtarief aangerekend.

 

3. Betaling

Voor de honoraria, verhoogd met de overeenstemmende btw, wordt een factuur opgemaakt die op de bankrekening van de Vennootschap betaald moet worden op de op de factuur vermelde vervaldag.

 

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt elke onbetaalde factuur van rechtswege verhoogd met een maandinterest die vastgelegd is op 1%. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om aan de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitair bedrag van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 (vijfentwintig euro), aan te rekenen bij wijze van strafbeding, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de Vennootschap om een vergoeding te eisen voor de geleden schade en gemaakte kosten.

Wanneer een factuur van de Vennootschap niet of laattijdig betaald wordt, kan dit tot de schorsing van de Diensten van de Vennootschap leiden.

 

4. Klachten

Elke klacht moet schriftelijk gebeuren en voldoende gemotiveerd zijn. Een klacht is enkel ontvankelijk als ze aangetekend naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap verstuurd wordt binnen een termijn van 8 dagen na het verrichten van de Dienst. Elke factuur die niet binnen 8 dagen betwist wordt per aangetekende brief, wordt als definitief aanvaard beschouwd. Een klacht schort de betalingstermijn niet op. Evenmin vormt de niet-gemotiveerde weigering van de levering van de Dienst een reden om de factuur met betrekking tot deze Dienst niet te betalen.

 

5. Aansprakelijkheid

De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af voor elk, zelfs gedeeltelijk, gebruik dat de Opdrachtgever zou maken van de documenten die door de Vennootschap geleverd worden in het kader van de verstrekte Diensten, evenals voor elke wijziging die hij eraan zou aanbrengen.

De vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af voor de tekortkomingen van de tekst die de Opdrachtgever bezorgt.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vertraging in de uitvoering van de Dienst door haar onderaannemer aan wie de opdracht werd toevertrouwd ingevolge ziekte, ongeval, tijdelijke ongeschiktheid of een geval van overmacht. De Vennootschap is er evenwel toe gehouden de Opdrachtgever hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen en zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.

De Vennootschap kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien de vertraging in de uitvoering van de Dienst te wijten is aan een vertraging in de levering van het brondocument of -bestand en/of van het aan de Opdrachtgever te leveren document door derden (koerierdienst, post enz.) of aan de beschadiging van dit document of bestand tijdens het transport.

De Vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af voor elke vorm van schade en/of van laattijdige levering te wijten aan derden die instaan voor de levering, de verzending en/of het bezorgen van de brontekst of van het aan de Opdrachtgever te leveren document. Behalve in geval van zeer ernstig en duidelijk vastgesteld bezwaar beperkt de aansprakelijkheid van de Vennootschap voor de uitvoering van haar Diensten en/of de kwaliteit van de geleverde documenten zich in elk geval tot het te factureren bedrag van de betrokken Diensten.

De aansprakelijkheid van de Vennootschap is altijd beperkt tot de rechtstreekse schade en dekt nooit de onrechtstreekse of bijkomstige schade.

De Opdrachtgever verklaart de Vennootschap te behoeden voor elke eis van derden.

 

6. Onderaanneming

De Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de opdracht mogelijk in onderaanneming gegeven wordt aan een andere dienstverlener zonder voorafgaand overleg.

In geval van onderaanneming verbindt de Vennootschap zich ertoe dat de onderaannemer(s) de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt (aanvaarden), in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid.

Het kan gebeuren dat de Opdrachtgever in contact komt met een onderaannemer van de Vennootschap voor de uitvoering van de Diensten, maar de Opdrachtgever blijft te allen tijde klant van de Vennootschap. Door de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden ziet de Opdrachtgever ervan af om rechtstreeks overeenkomsten te sluiten met onderaannemers van de Vennootschap. Zo niet behoudt de Vennootschap zich het recht voor om van de Opdrachtgever volledige vergoeding te eisen voor de geleden schade.

 

7. Wijziging/annulatie

Elke voorgelegde wijziging en/of aanvulling na de toekenning van de opdracht wordt als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Elke schriftelijk bevestigde Dienst die de Opdrachtgever binnen een termijn van één werkdag vóór de overeengekomen leveringsdatum eenzijdig annuleert, wordt volledig gefactureerd. In geval van eerdere annulatie wordt de Dienst gefactureerd in verhouding tot de reeds geleverde prestaties op het ogenblik van annulatie, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20%.

 

8. Intellectuele eigendom

De Vennootschap is eigenaar van de auteursrechten op de teksten die vertaald of geschreven werden voor rekening van de Opdrachtgever. Deze teksten kunnen niet volledig of gedeeltelijk gereproduceerd worden, op welke manier ook, ook niet via elektronische weg, zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Vennootschap.

 

9. Vertrouwelijkheid

De Vennootschap en haar onderaannemers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze verzekeren de Opdrachtgever dat ze de meest strikte vertrouwelijkheid in acht zullen nemen met betrekking tot alle informatie, plannen en documenten die ze van deze laatste ontvangen in het kader van de door de Vennootschap verstrekte Diensten, en dat ze deze informatie, plannen en documenten niet rechtstreeks of onrechtstreeks zullen doorgeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Opdrachtgever.

De Vennootschap verbindt zich ertoe deze vertrouwelijkheidsverplichting op te leggen aan alle personen die voor haar rekening prestaties leveren in het kader van haar opdrachten. De Vennootschap is bijgevolg aansprakelijk ten aanzien van de Opdrachtgever voor de schending van deze vertrouwelijkheidsverplichting door deze personen.

 

10. Diverse bepalingen

10.1 Onwettigheid

De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of deel van een artikel, paragraaf of bepaling) kan op geen enkele manier afbreuk doen aan de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, noch aan de rest van dit artikel, deze paragraaf of deze bepaling, tenzij dit duidelijk anders bedoeld is in de tekst.

10.2 Titels

De titels die in de onderhavige algemene voorwaarden gebruikt worden, worden enkel bij wijze van referentie en gemakshalve gebruikt. Ze hebben geenszins een invloed op de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die ze aanduiden.

10.3 Behoud van rechten

Het feit dat een partij nalaat om een recht of verhaal uit te oefenen krachtens de onderhavige algemene voorwaarden of dit laattijdig doet, betekent in geen geval dat de partij afziet van dit recht of dit verhaal.

10.4 Wijziging van deze algemene voorwaarden

Elke afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is enkel mogelijk indien de Vennootschap en de Opdrachtgever hierover uitdrukkelijk schriftelijk tot een akkoord komen. Indien een akkoord bereikt wordt over een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de andere bepalingen onveranderd en integraal van toepassing.

10.5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd.


Vertaling Frans > Nederlands: vertaalbureau Fontaine de Mots

Vertaling: Annemie Wynen
Revisie: Elke Nuytemans