Verklaring in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het cookiebeheer

Versie van 12/12/2017

1. Voorwerp

 

Deze Verklaring werd opgesteld door de starters-bvba FONTAINE DE MOTS (later FONTAINE DE MOTS bvba, eenmaal de vennootschap tot een volwaardige bvba uitgegroeid zal zijn), met maatschappelijke zetel te 4317 Faimes (BELGIË), rue de Huy 271, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0641.942.436 (hierna de ‘Verwerkingsverantwoordelijke‘ genoemd).

 

Deze Verklaring heeft tot doel om de Gebruikers van de site www.fontainedemots.com te informeren over de manier waarop de gegevens verzameld en verwerkt worden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De term ‘Gebruiker‘ verwijst naar eender welke gebruiker, d.w.z. eender welke natuurlijke of rechtspersoon die de website of de inhoud ervan raadpleegt, bestanden laadt, deze gebruikt, zich registreert via eender welk op website beschikbaar formulier, zich abonneert of een contract sluit met de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De huidige Verklaring kadert in de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie te handelen, in naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘ Algemene Verordening Gegevensbescherming‘ genoemd).

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn Gebruikers en verbindt er zich bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van de verzamelde persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik.

 

Mocht de Gebruiker op een van de hieronder opgenomen bepalingen willen reageren, dan kan hij contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de adresgegevens die bij het punt ‘contactgegevens’ van deze Verklaring vermeld worden.

 

2. Instemming

 

Door zich toegang te verschaffen tot de website en deze te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven informatie, aanvaardt hij de huidige Verklaring en stemt hij er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens die hij via de website en/of naar aanleiding van de voorgestelde diensten meedeelt, voor de hierna aangegeven doeleinden verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de modaliteiten en principes die in onderhavige Verklaring beschreven worden.

 

De Gebruiker heeft het recht om zijn instemming op eender welk moment in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden vóór de intrekking van de toestemming.

 

3. Verzamelde gegevens

 

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de hieronder beschreven principes:

a) het domein van de Gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), met inbegrip van het dynamische IP-adres;

b) het e-mailadres van de Gebruiker, indien de Gebruiker dit voorafgaandelijk op eender welke manier meedeelde en met name door te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke via e-mail enz.;

c) alle informatie in verband met de pagina’s die de Gebruiker op de website raadpleegde;

d) alle informatie die de Gebruiker vrijwillig verstrekte, met inbegrip van zijn naam en voornaam, zijn woonplaats en/of zijn professioneel adres, zijn telefoonnummer, zijn e-mailadres, de geolokalisatie, de leeftijd en het geslacht van de Gebruiker enz.

 

Verder kan het zijn dat de Verwerkingsverantwoordelijke ook gegevens verzamelt, die geen persoonlijk karakter hebben. Zulke gegevens worden als niet-persoonsgegevens gekwalificeerd, omdat ze niet toelaten een specifieke persoon direct of indirect te identificeren. Ze zullen bijgevolg voor eender welk doeleinde gebruikt kunnen worden, bv. ter verbetering van de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Mochten niet-persoonlijke gegevens zodanig gecombineerd worden met persoonsgegevens dat een identificatie van de betroffen personen mogelijk zou worden, zullen deze gegevens als persoonsgegevens behandeld worden, totdat het koppelen ervan aan een specifieke persoon onmogelijk werd gemaakt.

 

4. Manieren van verzameling

 

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de persoonsgegevens via:

a) alle soorten contactformulieren die vrijwillig, in alle vrijheid en handmatig door de Gebruiker ingevuld werden;

b) het gebruik van cookies;

c) Facebook;

d) andere sociale netwerken, in voorkomend geval.

 

5. Doelen van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

a) het verzekeren van het beheer en de controle van de uitvoering van de voorgestelde diensten;

b) het versturen van promotionele informatie (via newsletters) over de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;

c) het eventueel aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;

d) het beantwoorden van vragen van de Gebruiker;

e) het opstellen van statistieken;

f) het verbeteren van de kwaliteit van de website en van de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden producten en/of diensten;

g) het doorsturen van informatie met betrekking tot nieuwe diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;

h) het ondernemen van directmarketingacties;

i) een betere identificatie van de interesses van de Gebruiker;

j) het kunnen versturen van facturen en het online kunnen betalen voor diensten.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe gebracht worden om verwerkingen uit te voeren, die nog niet in deze Verklaring voorzien werden. In dat geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen met de Gebruiker alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de Gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en hem de mogelijkheid te bieden om desgevallend dergelijk gebruik te weigeren.

 

6. Duurtijd van de bewaring

 

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel gedurende de termijn die redelijkerwijs noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

 

De persoonsgegevens van een Gebruiker worden maximum 3 jaar lang bewaard na afloop van de contractuele relatie die de Gebruiker in kwestie aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

 

Voor sommige gegevenscategorieën gelden er echter kortere bewaringstermijnen. Dat is bv. het geval bij verkeersgegevens die maar 12 maanden bewaard worden.

 

Na afloop van de bewaringstermijn zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te vergewissen dat de persoonsgegevens wel degelijk onbeschikbaar gemaakt werden.

 

7. Toegang tot de gegevens en kopieën

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker, na zijn identiteit aangetoond te hebben (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie van de hem betreffende verzamelde persoonsgegevens verkrijgen.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de Gebruiker om de betaling van een redelijke vergoeding vragen wegens administratieve kosten voor elke bijkomende kopie waarom de Gebruiker hem zou verzoeken.

 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek via elektronische weg indient via het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van de huidige Verklaring, wordt de informatie hem bezorgd in een courant elektronisch formaat, tenzij de Gebruiker expliciet zou vragen om hem de gegevens op een andere manier aan te leveren.

 

De kopie van zijn gegevens zal de Gebruiker uiterlijk binnen de termijn van een maand na ontvangst van zijn verzoek ontvangen.

 

8. Recht op rechtzetting

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker, na zijn identiteit aangetoond te hebben (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), kosteloos en zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen de termijn van een maand een rechtzetting of aanvulling van zijn persoonsgegevens verkrijgen, mochten deze niet kloppen of onvolledig of niet relevant blijken.

 

9. Recht op verzet tegen de verwerking

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker zich op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer de betrokkene een kind is).

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de Gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de Gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. In geval van betwisting kan de Gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd bij het punt ‘bezwaren en klachten’ van de huidige Verklaring.

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van de huidige Verklaring kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze gegevens verzameld werden voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering).

 

Wanneer persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden verwerkt worden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Gebruiker het recht om zich, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van een maand te antwoorden op de vraag van de Gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren, indien hij van plan is geen gunstig gevolg te geven aan de vraag van de Gebruiker.

 

10. Recht op beperking van de verwerking

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

a) wanneer de Gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;

b) wanneer het gebruik ongeoorloofd is en wanneer de Gebruiker de beperking van de verwerking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

c) wanneer de Gebruiker de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking maar wel voor een betwisting, uitoefening of verdediging van deze rechten in rechte;

d) gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een door de Gebruiker ingediende aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de Gebruiker.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Gebruiker ervan in kennis stellen, wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

11. Recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijk op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

a) de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

b) de Gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor hun verdere verwerking;

c) de Gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor de verdere verwerking en/of de Gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot directmarketingdoeleinden (inclusief profilering);

d) de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

e) de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

f) de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal zich kunnen verzetten tegen het uitwissen van de persoonsgegevens in de gevallen voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en door elke wettelijke norm die van toepassing zou zijn op het moment van de aanvraag tot uitwissing van de gegevens.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van een maand te antwoorden op de vraag van de Gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren, indien hij van plan is geen gunstig gevolg te geven aan de vraag van de Gebruiker.

 

De Gebruiker heeft eveneens het recht om kosteloos, volgens dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zouden zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zou zijn of die voor een langere periode bewaard zouden zijn dan noodzakelijk en toegelaten.

 

12. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op voorlegging ervan aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke:

  • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
  • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Onder diezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de Gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke van gegevens met een persoonlijk karakter, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

13. Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

 

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gevestigd in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

 

In de hypothese dat de gegevens onthuld zouden worden aan derden voor directmarketing- of prospectiedoeleinden zal de Gebruiker hierover voorafgaandelijk geïnformeerd worden om hem toe te laten de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijk op het adres vermeld onder het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring kan de Gebruiker zich op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens voorliggende Verklaring naleven.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de Gebruiker openbaar te maken, indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zou maken.

 

Er zal geen enkele overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden.

 

14. Gebruik en beheer van cookies

 

Algemene principes. Onderhavig artikel verstrekt informatie over het gebruik van cookies op de website.

 

Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van toepassing op FONTAINE DE MOTS. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

FONTAINE DE MOTS maakt gebruik van cookies met het oog op een nuttigere en betrouwbaardere navigatie. Sommige van deze cookies zijn onontbeerlijk voor de werking van de website, andere zorgen voor een betere ervaring voor de Gebruiker.

 

Als de Gebruiker het cookiebeheer wenst te individualiseren, dient hij de parameterinstellingen van zijn browser aan te passen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het punt ‘Beheer van de cookies’ van deze bepaling.

 

Door de website te bezoeken en te gebruiken verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het hieronder beschreven cookiebeheer.

 

Definitie van cookies. Een ‘cookie’ is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een applicatie of website tijdelijk of permanent zal opslaan op het toestel van de Gebruiker (harde schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door gebruik te maken van de browser van de Gebruiker. Daarnaast kunnen de cookies ook geïnstalleerd woorden door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

 

De cookies slaan bepaalde informatie op, zoals de taalvoorkeuren van Gebruikers. Andere cookies bewaren statistieken die betrekking hebben op de Gebruikers of zorgen ervoor dat grafische elementen correct worden weergegeven en dat de applicaties naar behoren werken. Nog andere cookies laten toe dat de inhoud en/of de advertenties van een website op de Gebruiker worden afgestemd.

 

Gebruik van cookies op de website. FONTAINE DE MOTS maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

a) Onontbeerlijke of technische cookies: deze cookies zijn onontbeerlijk voor de exploitatie van de website, zorgen voor een goede communicatie en vergemakkelijken het surfen;

b) Statische of analytische cookies: deze cookies laten toe de bezoekers te herkennen en hun aantal te tellen, alsook hun surfgedrag te bewaren wanneer zij de website bezoeken. Hierdoor wordt het surfen van de Gebruiker vergemakkelijkt en dit laat de gebruiker toe om makkelijker te vinden waar hij naar op zoek is;

c) Functionele cookies: deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, vooral doordat de cookies de voorkeuren van de Gebruiker onthouden (bv. de taal);

d) Cookies die betrekking hebben op de prestaties: deze cookies bewaren informatie met betrekking tot de manier waarop de website door de gebruikers gebruikt wordt. Zij laten toe de prestaties van de website te evalueren en op continue wijze te verbeteren (bv. door het aantal bezoekers bij te houden, door de pagina’s en de meest populaire kliks te identificeren), en om de commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker;

e) Publicitaire en commerciële cookies: dit betreft bestanden die tot doel hebben het verzamelen van gegevens met betrekking tot het profiel van de Gebruikers en deze bestanden kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden met wie de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt teneinde de doeltreffendheid van een publiciteit of van een webpagina te meten en aan te passen aan de interesses van de Gebruiker;

f) Traceringscookies: FONTAINE DE MOTS gebruikt traceringscookies via Google Analytics en Facebook Analytics teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke te helpen bij het verwerken van de wijzen waarop de Gebruikers reageren en interageren met de inhoud van de website, en die strikt anonieme bezoekersstatistieken genereert. Deze statistieken laten toe om de website op permanente wijze te verbeteren en de Gebruiker pertinente inhoud aan te bieden. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics en Facebook Analytics teneinde zich een beeld te kunnen vormen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en de bezochte webpagina’s. Dit betekent dat Google en Facebook optreden als onderaannemers. De informatie die door Google Analytics en Facebook Analytics verzameld wordt, wordt op zo anoniem mogelijke wijze tot stand gebracht. Zo is het bv. niet mogelijk om de personen te identificeren die de website bezoeken. Voor meer specifieke informatie verwijzen we de Gebruiker graag naar het beleid van Google met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens dat beschikbaar is op het volgende adres:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, alsook naar het beleid van Facebook met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, te raadplegen op het volgende adres: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ook gebruikmaken van cookies en web beacons om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de Gebruikers op de diverse andere websites en applicaties die deel uitmaken van zijn advertentienetwerk.

 

Een web beacon is een kleine, transparante afbeelding die informatie bijhoudt over de navigatie van de Gebruiker op een website of een reeks websites en/of applicaties. Daarnaast kunnen nog andere advertentiecookies geïnstalleerd worden door de adverteerders bij de verspreiding van hun advertentie.

 

De advertentiecookies bevatten geen persoonsgegevens. De informatie die aan de hand van deze advertentiecookies en web beacons verzameld wordt, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op de interesses van de Gebruikers en dit zowel op de website van de Verwerkingsverantwoordelijke als op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk of waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke publiciteitsdiensten verleent.

 

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type: onontbeerlijke cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en cookies met betrekking tot de prestaties 4 jaar.

 

Beheer van de cookies. De meeste browsers zijn dermate ingesteld dat ze automatisch cookies aanvaarden, maar alle browsers laten toe de instellingen te individualiseren in functie van de voorkeuren van de Gebruiker.

 

Als de Gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn mobiel toestel plaatst, kan hij de cookies gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De Gebruiker kan zijn browser ook zodanig programmeren dat hem een melding wordt verstuurd, wanneer hij een cookie ontvangt, zodat de gebruiker kan beslissen om deze al dan niet te aanvaarden.

 

Als de Gebruiker bepaalde cookies wenst de blokkeren en/of te beheren, kan hij dit doen door de volgende link te volgen, gelieerd aan zijn browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Als de Gebruiker de cookies van Google Analytics en Facebook Analytics niet wenst te aanvaarden, kan hij de instellingen van zijn browser dermate wijzigen dat cookies worden geweigerd. Om op geen enkele website meer door Google Analytics getraceerd te worden, verwijzen we de Gebruiker graag naar de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout en om niet langer door Facebook Analytics getraceerd te worden, verwijzen we hem graag naar de volgende Facebook-pagina: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Indien de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het wel mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk en/of bruikbaar zullen blijken.

 

15. Veiligheid

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau voor de verwerking en de verzamelde gegevens zelf te kunnen garanderen dat is afgestemd op de risico’s die zich kunnen voordoen bij hun verwerking en dat is aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt daarbij rekening met de kennis, de kosten voor toepassing en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de Gebruikers.

 

Wanneer hij gegevens op de website ontvangt of verstuurt, maakt de Verwerkingsverantwoordelijke altijd gebruik van encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de website verkregen werd, te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te voorkomen.

 

16. Communicatie per post, via elektronische weg of telefonisch

 

Communicatie per post. Als de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke zijn postadres meedeelt, dan worden zijn gegevens geregistreerd in het adressenbestand van de verantwoordelijke om op zijn verzoek te kunnen reageren en om hem op de hoogte te houden van de door de verantwoordelijke aangeboden producten en diensten. Behoudens bezwaar van de Gebruiker kan de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens in verband met de Gebruiker ook aan derden bezorgen (zoals ondernemingsgroepen en commerciële partners) voor directmarketingdoeleinden. Als de Gebruiker niet wil dat zijn gegevens voor directmarketingdoeleinden gebruikt worden, kan hij dit te allen tijde aan de Verwerkingsverantwoordelijke laten weten op het adres dat bij het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring vermeld wordt, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam alsook zijn precieze adresgegevens te vermelden (correct gespeld).

 

De Gebruiker kan zijn gegevens in het bestand van de Verwerkingsverantwoordelijke op elk moment raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Daartoe zal hij contact moeten opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat bij het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring vermeld wordt, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam alsook zijn precieze adresgegevens te vermelden (correct gespeld). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich er dan toe om zijn gegevens uit de lijst te schrappen, die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

 

Telefonische communicatie. Als de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke zijn telefoonnummer meedeelt, zal hij gebeld kunnen worden door:

  • de Verwerkingsverantwoordelijke om hem informatie te verstrekken over zijn producten, diensten of toekomstige gebeurtenissen;
  • ondernemingsgroepen en commerciële partners met wie de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is.

 

Als de Gebruiker geen/niet langer dergelijke oproepen wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat bij het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring vermeld wordt, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam alsook zijn precieze adresgegevens te vermelden (correct gespeld). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich er dan toe om zijn gegevens uit de lijst te schrappen, die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

 

Als de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke via de website zijn gsm-nummer bezorgt, dan zal hij alleen berichten (sms/mms) van de verantwoordelijke ontvangen die nodig zijn om op zijn vragen te antwoorden.

 

Communicatie via e-mail. Als de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke zijn e-mailadres meedeelt, dan kan hij het volgende ontvangen:

  • e-mails van de Verwerkingsverantwoordelijke om hem informatie over zijn producten, diensten of toekomstige gebeurtenissen te bezorgen (voor directmarketingdoeleinden), op voorwaarde dat de Gebruiker hier uitdrukkelijk mee instemde of al klant is bij de verantwoordelijke en hij zijn e-mailadres aan de Verwerkingsverantwoordelijke bezorgde;
  • e-mails van ondernemingsgroepen en bedrijven/organisaties waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is, voor directmarketingdoeleinden, voor zover de Gebruiker hier uitdrukkelijk mee instemde.

 

Als de Gebruiker geen/niet langer dergelijke e-mails wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat bij het punt ‘contactgegevens’ van voorliggende Verklaring vermeld wordt, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam alsook zijn precieze adresgegevens te vermelden (correct gespeld). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich er in dat geval toe om de gegevens van de Gebruiker uit de lijst te schrappen, die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

 

17. Bezwaren en klachten

 

De Gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

 

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de Gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen: https://www.privacycommission.be.

 

18. Contactgegevens

 

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van voorliggende Verklaring, kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke:

Per e-mail: info@fontainedemots.be

Per post: rue de Huy 271, 4317 Faimes (BELGIË).

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Voorliggende Verklaring wordt beheerst door het Belgische recht. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggende Verklaring zal onderworpen worden aan het Belgische recht en zal tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke behoren.

 

20. Slotbepalingen

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van voorliggende Verklaring te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met vermelding van hun inwerkingtreding.

 

Voorliggende versie van de Verklaring dateert van 12 december 2017.


Vertaling Frans > Nederlands: vertaalbureau Fontaine de Mots

Vertaling: Yves Van Krunkelsven
Revisie: Elke Nuytemans